UCHWAŁA NR XII/87/07 RADY MIEJSKIEJ GMINY FROMBORK Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XI /72/07 z dnia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku


Załącznik Nr 13 do protokołu
Nr XII/07 z dnia 29.11.2007 r.

UCHWAŁA NR XII/87/07
RADY MIEJSKIEJ GMINY FROMBORK
Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU


w sprawie zmiany uchwały Nr XI /72/07 z dnia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku


Na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123,
z 2002 roku Nr 41, poz.364, z 2003 roku Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081, z 2004 roku Nr 11, poz.96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 roku Nr 131, poz. 1091, Nr 132,
poz. 1111, z 2006 roku Nr 227, poz. 1658) oraz art. 18 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327) - Rada Miejska Gminy Frombork uchwala,
co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XI /72/07 z dnia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie ,, Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej Gminy Frombork oraz opinii działających
w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOK Frombork
Data utworzenia:2015-06-04
Data publikacji:2015-06-04
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Ślepokura
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Ślepokura
Liczba odwiedzin:1726