STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY we FROMBORKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2015

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Frombork    Nr XI/72/07 z dnia 27.09.2007r.

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY we FROMBORKU


I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, zwany dalej w treści Statutu „Ośrodkiem", działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr. 13 , poz.123 z poźn. zm.)
- Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 roku Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Uchwały Nr XVII/102/01 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku.

§ 2.
1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Frombork.
2. Funkcje organizatora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady.
3. Ośrodek swoją działalnością obejmuje Miasto i Gminę Frombork.

§ 3.
Ośrodek jest instytucją realizującą na terenie gminy zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

§ 4.
1. Siedziba Ośrodka mieści się we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 16.
2. W skład Ośrodka wchodzą: Dom Kultury, świetlice wiejskie, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz inne przeznaczone do działalności statutowej Ośrodka.

§ 5.
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.
2.Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz numerem telefonu.


II. CELE I ZADANIA

§ 6.
1. Głównym celem Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców Miasta i Gminy Frombork do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, jak również rozwijanie indywidualnej aktywności kulturalnej, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności.
2. Głównym celem Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki jest prowadzenie działalności popularyzującej i umożliwiające uprawianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej wśród młodzieży.

§ 7.
1. Założone cele, o których mowa w § 6 ust.1 Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów itp.
b) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych,
c) prowadzenie klubów, kół i ognisk artystycznych:
- rozwijających różnorodne zainteresowania uczestników,
- pogłębiających i rozszerzających wiedzę wykraczającą poza szkolne programy dla dzieci i młodzieży,
- stwarzających warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i techniki,
d) realizowanie zadań zleconych, m. in. imprez okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych,
e) organizowanie innych imprez o zasięgu miejsko-gminnym.

2. Założone cele, o których mowa w § 6 ust. 2 Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:
a) udostępnienie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
b) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych (umożliwiając podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu uczestników),
c) organizowanie zleconych imprez w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

§ 8.
Ośrodek jest organizatorem konkursów i przeglądów wynikających z kalendarza imprez.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

§ 9.
1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje Ośrodkiem, ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie i reprezentuje go na zewnątrz.
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników,
- organizowanie pracy ośrodka,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno- gospodarczą,
- zapewnianie wyposażenia ośrodka w środki dydaktyczne i sprzęt,
1. zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. kształtowanie twórczej atmosfery, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
- w zakresie spraw kadrowych i socjalnych zatrudnianie pracowników, realizowanie zadań związanych z oceną pracy pracowników, przyznawania nagród i dodatków,
- zarządzanie powierzonym majątkiem ośrodka,
- planowanie wykorzystania środków finansowych (plan finansowy ośrodka,
- organizowanie i nadzorowanie księgowości,
- przygotowanie okresowych inwentaryzacji,
- organizowanie przeglądów stanu technicznego budynku oraz prac konserwacyjno- remontowych.
2. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy.
3. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.
4. Powołanie następuje po przeprowadzeniu konkursu.
5. Zasady i regulamin konkursu na Dyrektora Ośrodka określa Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.

§ 10.
Zwierzchni nadzór nad działalnością Dyrektora sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.

§ 11.
W razie nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.
§ 12.
1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Frombork.
2. Podstawową jednostką organizacyjną dla pracy z dziećmi i młodzieżą jest stała forma zajęć (koło, zespół, klub i inne), ujęte w stałym tygodniowym planie pracy ośrodka.

§ 13.
Obowiązki i kompetencje poszczególnych pracowników określa Dyrektor Ośrodka.

§ 14.
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku określa arkusz organizacyjny ośrodka, opracowany do końca września każdego roku.
2. Do zadań Ośrodka należy opracowywanie planu pracy wychowawczej, kalendarza imprez oraz innych programów.
3. W Ośrodku winna być prowadzona kronika Ośrodka.

§ 15.
1. Godziny pracy Ośrodka ustala Dyrektor.
2. Godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych dostosowane są do potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Frombork, mogą też być korygowane w trakcie roku.

§ 16.
Zajęcia prowadzone są w dni robocze i soboty. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych organizowane są również w niedziele.

§ 17.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i sportowe prowadzą - instruktorzy, w uzasadnionych przypadkach inne osoby posiadające stosowne uprawnienia.

§ 18.
Do obowiązków instruktora Ośrodka należy:
1. Prowadzenie zajęć bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w wymiarze zgodnym z umową.
2.Wpajanie zamiłowania i szacunku do pracy; poczucia odpowiedzialności i dyscypliny społecznej.
3. Przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy.
4. Dbanie o wszechstronny rozwój ich zdolności.
5.Rozbudzanie zainteresowania i samodzielności myślenia; stwarzanie warunków do aktywności twórczej młodego pokolenia.
6. Kształtowanie postawy czynnego współuczestnictwa w rozwoju gospodarki, kultury i życia społecznego.
7. Opracowanie i realizowanie programów nauczania i wychowania; osiąganie najlepszych wyników w pracy; udoskonalanie metod nauczania i wychowania.
8. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych opiece uczestników.
9.Stworzenie warunków do samodzielnego myślenia i uczenia się oraz nawyków pracy samokształceniowej.
10.Kształcenie aktywnego stosunku uczestników do kultury i sztuki oraz wrażliwości na piękno.
11.Pozyskiwanie sojuszników dla działalności swojej sekcji i Ośrodka w środowisku lokalnym.
12.Doskonalenie własnego warsztatu pracy, osiągnięć i sprawdzonych metod oraz form pracy z młodzieżą.
13.Wspieranie kształtowania aktywności społecznej, umiejętności działania w zespole, wyrabianie poczucia odpowiedzialności społecznej.
14.Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zarządzeń i wytycznych Dyrektora i bezpośrednich przełożonych.
15.Przestrzegania zasad współżycia społecznego i bezkonfliktowej współpracy z pracownikami Ośrodka oraz dążenie do stworzenia w Ośrodku właściwej atmosfery,
16.Dbanie o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodego pokolenia, podnoszenie swojego poziomu zawodowego, dbanie o powagę zawodu.
17. Instruktor zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd pracowni i o właściwe zaopatrzenie materiałowe w pomoce naukowe.
18.Instruktor odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt.
19.Instruktor zobowiązany jest do przeprowadzania rekrutacji do zespołów i klubów.

§ 19.
Uczestnicy Ośrodka:
1. Uczestnikami Ośrodka są wszystkie osoby biorące czynny udział w życiu Ośrodka (w klubach, kołach, sekcjach, zespołach, itp.)
2. Uczestnictwo w zajęciach może mieć charakter stały lub okresowy. Zapisy do form stałych organizowane są na początku roku szkolnego, do form okresowych lub okazjonalnych – w ciągu całego roku, w miarę ich uruchomienia.
3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne.

§ 20.
1. Wyróżniający się uczestnicy Ośrodka mogą być nagradzani:
- listem gratulacyjnym wysyłanym do szkoły,
- dyplomem indywidualnym,
- nagrodą rzeczową,
- powołaniem na stanowisko społecznego asystenta instruktora.
2. Wobec uczestników sprawiających trudności wychowawcze stosuje się oddziaływanie indywidualne (rozmowy, stały kontakt z rodzicami, itp.).

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 21.
Organizator zapewnia Ośrodkowi środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

§ 22.
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Plan działalności Ośrodka zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 23.
1. Dochodami Ośrodka w szczególności są:
- wpływy z bieżącej działalności,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje z budżetu gminy
2. Rozchodami Ośrodka są:
- płace wraz z pochodnymi,
- koszty eksploatacji,
- koszty związane z organizacją imprez masowych, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów, warsztatów,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i pomocy dydaktycznych.


V. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 24.
1. Podział lub likwidacja Ośrodka może nastąpić jedynie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
2. Zmiany w niniejszym Statucie wymagają trybu właściwego do jego uchwalenia.

§ 25.
Zasady wynagradzania pracowników określają powszechnie obowiązujące przepisy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOK Frombork
Data utworzenia:2015-06-04
Data publikacji:2015-06-04
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Ślepokura
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Ślepokura
Liczba odwiedzin:1823